Zodpovedná osoba

Kritéria zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba, ktorú ste povinný ustanoviť, musí v zmysle zákona:

  • spĺňať odborné predpoklady na plnenie jej úloh,
  • byť nezávislá a nestranná.

Nesmie však:

  • byť zo strany zamestnávateľa postihovaná za výkon svojich úloh.

Zamestnávateľ je vo vzťahu k zodpovednej osobe povinný:

  • poskytnúť súčinnosť pri plnení jej úloh,
  • priebežne zabezpečovať udržiavanie jej odborných predpokladov.

Čo vám ponúkame?

Ponúkame vám vedenie externej zodpovednej osoby, ktorá bude vykonávať činnosť vyplývajúca zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Cena za takúto zodpovednú osobu je od 149 EUR /rok.

Napíšte nám