Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Zákon o ochrane oznamovateľov od 1.3.2019!
Chránime Vás pred sankciou až 20 000 EUR

KONTAKT


Pre koho ?

Služby ochrany oznamovateľa poskytujeme všetkým, ktorí to potrebujú. Vyberte si, podľa toho, do ktorej skupiny spadáte.

Obce

Prečítajte si viac o službách pre obce alebo nás kontaktujte a my vám vysvetlíme možnosti spolupráce.

Školy a školské zariadenia

Ponúkame služby pre školy a školské zariadenia. Prečítajte si viac alebo nás kontaktujte pre možnosti spolupráce.

Iný orgán verejnej moci

Prečítajte si viac o službách pre iné orgány verejnej moci alebo nás kontaktujte a my vám vysvetlíme možnosti spolupráce.

Spoločnosti

Ponúkame služby pre spoločnosti. Prečítajte si viac alebo nás kontaktujte pre možnosti spolupráce.

Kto je whistle-blower?

Pojem whistle-blower pochádza z angličtiny a používa sa na označenie osoby, ktorú možno nazvať aj ako informátor či oznamovateľ.

P. Micell a J.P. Near v roku 1985 definovali whistleblowing ako situáciu, kedy súčasný alebo bývalý zamestnanec nejakej organizácie  upozorní inštitúciu alebo orgán oprávnený na preverenie či zakročenie na nelegitímne, neetické alebo nezákonné praktiky na pracovisku, ktoré sa dejú so súhlasom jeho nadriadených a idú proti verejnému záujmu alebo ohrozujú verejnosť.

Niektoré definície tohto pojmu sú navyše obmedzené podmienkou, že oznamovateľ nekalých praktík koná v dobrej viere a nesleduje vlastný prospech alebo túto situáciu nie je možné vyriešiť internými mechanizmami.

Obce

Prečítajte si viac o službách pre obce alebo nás kontaktujte a my vám vysvetlíme možnosti spolupráce.