Ochrana oznamovateľov pre spoločnosti

Novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti zlepšuje ochranu whistleblowerov, teda osôb, ktoré sa rozhodnú oznámiť nekalé správanie. Z tohto nariadenia vyplýva pre spoločnosti množstvo povinností, ktoré musí spĺňať.

Týka sa aj vás?

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na vás vzťahuje, ak máte najmenej 50 zamestnancov.

 
 

Aké sú vaše povinnosti?

  • určiť organizačnú zložku alebo zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa na úseku oznamovania a vybavovania protispoločenskej činnosti,
  • zabezpečiť odbornú spôsobilosť zodpovednej osoby plniacej úlohy na úseku oznamovania protispoločenskej činnosti,
  • vydať vnútorný predpis, v ktorom budú určené podrobnosti týkajúce sa oznamovania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti,
  • zabezpečiť spôsob oznamovania protispoločenskej činnosti, ktorý bude vašim zamestnancom dostupný nepretržite 24 hodín 7 dní v týždni.
 

Čo vám hrozí

V prípade, ak si ako zamestnávateľ nesplníte povinnosti, ktoré vám zo zákona vyplývajú, Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je oprávnený uložiť vám pokutu až do výšky 20 000 EUR.

Čo vám ponúkame?

  • externú odborne spôsobilú zodpovednú osobu, ktorá bude na úseku oznamovania protispoločenskej činnosti plniť všetky vaše úlohy vyplývajúce zo zákona,
  • internú smernicu upravujúcu postupy pri oznamovaní a vybavovaní oznámení v zmysle zákona,
  • elektronický portál slúžiaci na oznamovanie protispoločenskej činnosti prístupný vašim zamestnancom 24 hodín 7 dní v týždni.
 

Napíšte nám